People

Faculty

Aparna Bharati Mooi Choo Chuah Lifang He
Brian D. Davison

Graduate Students

Alan Bettis
Bo Lang
Chen Yao
Xiaowen Ying
Zhaoming Kong
Jun Yu

Felix Quitana

 

Alumni

Youshan Zhang (postdoc at Cornell)
Dawei Li (1st at Samsung Research, now at Amazon)
Xin Li (Qualcomm)
Qinghan Xue (1st at Samsung Research, now at Google)